Giảng viên cơ hữu

GV. TRẦN THỊ BÍCH DUNG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Trần Thị Bích Dung
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: dung.ttb@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Năm tốt nghiệp: 1999
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Vật giá
Năm tốt nghiệp: 1982
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam                                

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2020). Tính cấp bách của các giải pháp kinh tế hậu Covid-19 tại Việt Nam. Tạp chí công thương, số 8, Tháng 4/2020, trang 90- 94, ISSN: 0866- 7756.

Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2020). Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán phái sinh. Tạp chí tài chính, kỳ 2, Tháng 4/2020(727), trang 12-16, ISSN-2615-8973.

Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2020). Vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiện nay tại Việt Nam. Tạp chí công thương, số 12, Tháng 5/2020, trang 70-77, ISSN: 0866- 7756

Back to top button
preloader image