Thông tin giảng viên

NGÔ THANH HÙNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Hệ thống thông tin
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành
💼 Giảng dạy: Kỹ thuật lập trình; Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị CSDL; Phân tích thiết kế HTTT, v.v.
📩 Email: hung.nt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Phát triển hệ thống thông tin; Dữ liệu lớn và mạng xã hội.

Công bố

1. Ngo Thanh Hung, Huynh Thanh Viet, Le Nhut Truong, Musab Bassam Yousef Zghoul. Identifying Minimum Set of Persons that Influenced by a Promotion Campaign, International Conference on Future Data and Security Engineering. Springer, Cham, 2019.

2. Phạm Hữu Mão, Ngô Thanh Hùng, A query processing algorithm on Neo4j distributed graph database containing copies of relationships, The 12th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR), June-2019, Hue, Vietnam.

3. Ngo Thanh Hung, Huynh Thanh Viet, Identifying key players using sum of influence probabilities in a social network, International Conference on Future Data and Security Engineering. Springer, Cham, 2017.

4. Nguyen Duy Tan, Ngo Thanh Hung, A model for fragmentation of graph database Neo4j, The 10th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR), Aug-2017, DaNang, Vietnam.

5. Nguyen Ho Duy Tri, Ngo Thanh Hung, A Distributed Algorithm For Algorithm Of Key Player Identifying, The 09th National Conference on Fundamental and Applied IT Research (FAIR), Aug-2016, Can Tho, Vietnam.

Back to top button
preloader image