Thông tin giảng viên

NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế học. Cao học: Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học đại cương
📩 Email: anh.ndt@vlu.edu.vn
Back to top button
preloader image