Thông tin giảng viên

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế học
📑 Bộ môn: Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📩 Email: giang.pth@vlu.edu.vn
Back to top button
preloader image