Thông tin giảng viên

TRẦN THỊ BÍCH DUNG

Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân ngành Vật giá; Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển
📑 Bộ môn: Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📩 Email: dung.ttb@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh tế

 

Công bố

  • Tạp chí trong nước
    1. Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2020). Tính cấp bách của các giải pháp kinh tế hậu Covid-19 tại Việt Nam. Tạp chí công thương, số 8, Tháng 4/2020, trang 90- 94, ISSN: 0866- 7756.
    2. Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2020). Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán phái sinh. Tạp chí tài chính, kỳ 2, Tháng 4/2020(727), trang 12-16, ISSN-2615-8973.
    3. Trần Thị Bích Dung, Trần Bá Thọ (2020). Vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiện nay tại Việt Nam. Tạp chí công thương, số 12, Tháng 5/2020, trang 70-77, ISSN: 0866- 7756
Back to top button
preloader image