Thông tin giảng viên

LÂM THỊ THU HIỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh tế
📑 Bộ môn: Bộ môn Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương
📩 Email: hien.ltt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh tế - Xã hội

Công bố

Các bài tham luận tham gia hội thảo KH.
Back to top button
preloader image