Thông tin giảng viên

HỨA THỊ NGỌC QUYÊN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: GV Tập sự
📩 Email: quyen.htn@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Khởi nghiệp/ entrepreneurship


Công bố

  • Hội thảo:
1. Mai Nguyen-Lisovich and Quyen Hua (2015). A Meta Analysis Of Factors Influence Entrepreneurship Intention Of Youth In Vietnam. Proceeding of the International conference – New Perspective in Business, Economics and Management Research and Practice, July 9-11, 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam – ISBN: 978-616-92401-0-5 pp 408 – 420.
Back to top button
preloader image