Thông tin giảng viên

PHAN THỊ YẾN PHƯỢNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính kế toán
📑 Bộ môn: Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế học đại cương, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
📩 Email: phuong.pty@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh tế học


Công bố

  • Tạp chí trong nước

1. Phan Thị Yến Phượng & Đào Tuyết Lan (2018), Đánh giá tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Thuận qua số liệu GRDP, Tạp chí Công Thương, Số 10, Tháng 7-2018, trang 108-112, ISSN 0866-7756.
2. Đào Tuyết Lan & Phan Thị Yến Phượng (2019), Định hướng vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp nhà hàng khách sạn, Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số 7/2019, trang 37-40, ISSN 1859-1914.
3. Đào Tuyết Lan & Phan Thị Yến Phượng (2020), Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số tháng 5/2020 (200), trang 47-51, ISSN 1859-1914.

Back to top button
preloader image