Thông tin giảng viên

ĐẶNG THANH LIÊM

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: ĐH : Kinh tế kế hoạch và đầu tư - Tiến sỹ: Kinh tế
📑 Bộ môn: Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế học, Kinh tế vĩ mô
📩 Email: liem.dang@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
KINH TẾ - CHIẾN LƯỢC ĐỊA PHƯƠNG


Công bố

  • Tạp chí quốc tế:

1. Doan Thi My Hanh – Ma Bich Tien – Dang Thanh Liem, Investing In the Mekong River Delta of Vietnam – The Opportunity for Small and Medium Enterparises of Korea, Macrothink Institute – Business and Economic Research – 2018, Vol 8, No.3 – August 31, 2018

  • Tạp chí trong nước:

1. Đặng Thanh Liêm và Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Ý định chọn hoạt động trong kỳ nghỉ ở Bến Tre của khách du lịch nông thôn. Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ – Số 3, 3/2018

2. Đặng Thanh Liêm và Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Hình ảnh điểm đến du lịch xanh của Bến Tre. Tạp chí Khoa Học Xã Hội Thành phố Hồ Chí Minh – Số 5/2018

3. Đặng Thanh Liêm, Nghiên cứu xây dựng Marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Bến Tre, Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ – Số 8, 7/2017

4. Đặng Thanh Liêm – Phân tích hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế du lịch Bến Tre qua ma trận SWOT. Tạp chí Công Thương – Số 10, 5/2015

  • Hội nghị:

1. Tô Thị Kim Hồng và Đặng Thanh Liêm, Nâng cao chất lượng đào tạo hướng dẫn du lịch quốc tế của Việt Nam hướng đến tiêu chuẩn ASEAN – Kỷ yếu hội thảo khoa hoc “Lý luận và thực tiễn phát triển thị trường lao động ở Việt Nam đến năm 2030 trong xu thế chuyển đổi số quốc gia”, Đại học Kinh tế Luật và Bộ LĐTBXH – Cục việc làm,10/2020

2. Đặng Thanh Liêm và Lê Thị Kiều Anh, Dự báo tình hình hoạt động và xu hướng phát triển của ngành chế biến lương thực thực phẩm ở TP.HCM trong giai đoạn 2020 – 2025 (định hướng 2030) – Kỷ yếu hội thảo khoa hoc “Phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của TP.HCM đến năm 2030: Thực trạng và triển vọng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Đại học Quốc Gia TP.HCM – Khu công nghệ phần mềm, 10/2020

Back to top button
preloader image