Thông tin giảng viên

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: CN. Ngôn Ngữ Anh, Chứng chỉ sau Đại học về Lý luận & Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), ThS. Luật Thương mại & Đầu tư Châu Âu & Quốc tế, ThS QTKD, ThS Nghiên cứu ứng dụng Kinh tế & Kinh doanh , TS. Quản trị và Khởi nghiệp
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Cử nhân và Thạc sĩ các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị: Strategic Management, Entrepreneurship, Leadership...
📩 Email: trang.ntt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Efficiency Analysis, Business Performance Evaluation, Public Management, Entrepreneurship, Strategic Management.

       Công bố:

1. Published paper
Stochastic Semi-nonparametric Frontier Approach for Tax Administration Efficiency Measure: Evidence from a Cross-Country Study
Nguyen, T., Prior, D., & Van Hemmen, S. (2020). Economic Analysis and Policy, volume 66 (June 2020), pages 137-153
2. Working papers
(i) Performance of Tax Simplification around the World: A Panel Frontier Analysis, with Diego Prior, Stefan van Hemmen, and Binh T. Pham
Submitted to Socio-Economic Planning Sciences, under 2nd round’s revision
(ii) The Impact of Institutional Quality on Tax Complexity: A Global Sample With Panel GMM Approach, with Stefan van Hemmen and Diego Prior
3. Work in progress
(i) Review of Recent Literature on Tax Administration
(ii) The Social Impacts of Tax Administration Resources: An Evidence from Comparative Data across Countries
(iii) Tax Administrative Burden and Entrepreneurship: An Empirical Study
4. Other research activities:
(i) Efficiency of Tax Administration: An Evidence from Comparative Data across Countries
Nguyen, T. & Van Hemmen, S. (2018). Vietnam International Economics Research Symposium 2018. RMIT University Vietnam
(ii) Tax Administration Efficiency: A Cross-Country Study with Stonezd Approach Nguyen, T., Prior, D., & Van Hemmen, S. (2018). TARC Seminar Series. University of Exeter Tax Administration Research Center (TARC)
(iii) Administration Efficiency of Tax Agencies: Evidence from OECD and Other Advanced and Emerging Countries
Nguyen, T., Prior, D., & Van Hemmen, S. (2019). The 2nd Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2019). Journal of Asian Business and Economics Studies (JABES)
(iv) Tax Simplification Performance Around the World: A Panel Frontier Analysis Nguyen, T., Prior, D., & Van Hemmen, S. (2019). Seminar on “Fiscal decentralisation in Vietnamese provinces: Situation and Challenges”. University of Economics Ho Chi Minh City

Back to top button
preloader image