Thông tin giảng viên

TRẦN THỊ ÁI VY

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Thương mại quốc tế
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị nhân sự, Nghệ thuật lãnh đạo; Hành vi tổ chức...
📩 Email: Vy.tta@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Search inside yourself


Công bố
:

n/a

Back to top button
preloader image