Thông tin giảng viên

ĐOÀN HOÀNG QUÂN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị tổng hợp
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị chiến lược; Quản trị bán hàng
📩 Email: Quandh@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Chiến lược doanh nghiệp


Công bố
: n/a

Back to top button
preloader image