Thông tin giảng viên

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện.
📩 Email: hanh.nth@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức


Công bố:

  • Hội thảo: The effect of CSR to finance performance at SME in Vietnam context, KLibel online conference 2020.
Back to top button
preloader image