Thông tin giảng viên

ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
💼 Giảng dạy: : Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng
📩 Email: hung.ddp@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh tế, quản trị

Công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Những yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về hoạt động công tác sinh viên trường Đại học học Văn Lang 2019

 

Kỷ yếu hộ thảo khoa học quốc gia, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế

ISBN:978-604-974-276-7

2 Factors influencing to the University choice of high schools pupils – an empirical study of Lam Dong province, Vietnam 2020 Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 8, 2020
3 A Study on students’ Mindset based on Academics Due to COVID 19 2020 Journal of International Business and Management Studies

Volume 4 , Issue 2 : June 2020

Back to top button
preloader image