Thông tin giảng viên

NGUYỄN ĐĂNG ĐỆ

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính tiền tệ ngân sách; Thạc sĩ:Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, Quản trị dự án, Quản trị rủi ro
📩 Email: nguyendd88@yahoo.com
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Tài chính,ngân hàng,quản trị

Công bố: Đã công bố trên tạp chí Phát triển và Hội nhập; Kinh tế Phát triển

Back to top button
preloader image