Thông tin giảng viên

PHAN DUY HIỆP

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị Marketing
📩 Email: hiep.phan@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh doanh

Công bố: n/a

Back to top button
preloader image