Thông tin giảng viên

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh tế và quản lý
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành, Kinh tế học quản lý…
📩 Email: hieu.vm@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị


Công bố

Back to top button
preloader image