Thông tin giảng viên

VŨ XUÂN TƯỜNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kỹ sư Thủy Sản, ThS QTKD
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành, Quản trị chất lượng, Quản trị sự thay đổi, Quản trị nguồn nhân lực
📩 Email: tuong.vx@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị
Back to top button
preloader image