Thông tin giảng viên

TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: CN. Khoa học máy tính, Kỹ sư phần mềm. ThS. Quản lý sản xuất
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành
💼 Giảng dạy: GV Tập sự
📩 Email: hien.tnt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị kỹ thuật, Quản trị tinh gọn, Ra quyết định.


Công bố:

  • Tạp chí trong nước

-Tối ưu kết quả tìm kiếm bằng phương pháp thiết kế thử nghiệm Taguchi. Tình huống phổ biến tên gọi COVID-19 tại Việt Nam (In review)

1.Tôn Nguyễn Trọng Hiền. Trắc lượng khoa học về nghiên cứu COVID-19 bối cảnh Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công Nghệ: Chuyên san Kinh tế-Luật và Quản lý (ĐHQGHCM) (Accepted).
2.Ton Nguyen Trong Hien & Gareth Jones, 2021. An empirical research on achieving success with Lean. Thu Dau Mot University Journal of Science, Vol 3 (6/2021).
3. Tôn Nguyễn Trọng Hiền & Nguyễn Quỳnh Mai., 2021.
Vận dụng phương pháp DEMATEL đánh giá rủi ro COVID-19 tới chuỗi cung ứng thực phẩm tại  Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp.HCM: Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh (17(1)/2022).
4. Ton, N. and Jones, G., 2020. The effect of value stream mapping on production effectiveness: a case study. Hue University Journal of Science: Economics and Development, 128(5B), pp. 51-62.
5. Ton Nguyen Trong Hien., 2020. AHP method for supplier selection: Case of Knitpassion garment company. Yersin Journal of Science, Vol 7 (8/2020).
6. Tôn Nguyễn Trọng Hiền., 2020. Phân tích mối liên hệ của rào cản ảnh hưởng đến việc áp dụng Lean tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam: phương pháp ISM. Tạp chí nghiên cứu Tài chính Marketing, Số 60 (12/2020).
7. Tôn Nguyễn Trọng Hiền., 2020. Phân tích rào cản cho doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Thương Mại., Số 146 (10/2020).
8. Tôn Nguyễn Trọng Hiền., 2019. Ý nghĩa của ‘giá trị’ trong Logistics và Sản xuất. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Số 63 (3/2019).
9. Tôn Nguyễn Trọng Hiền., 2019. Quan điểm về công nghiệp 4.0 từ góc nhìn công nghệ: Đánh giá dựa trên định lượng ấn phẩm khoa học. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học Duy Tân, 03(34), pp. 28-33.
10. Ton Nguyen Trong Hien., 2019. Innovation strategy: critical discussion. Journal of Development and Integration, (03-04/2019).
11. Nguyen Van Anh & Ton Nguyen Trong Hien., 2019. The impact of job characteristics on job satisfaction in a Vietnam public sector department. Journal of Development and Integration, (11-12/2019).
12. Tôn Nguyễn Trọng Hiền., 2018. Gian lận trong phương thức tín dụng chứng từ: một bài học. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Số 10, (7/2018).
13. Tôn Nguyễn Trọng Hiền.,2018. Áp dụng lập trình Socket mô phỏng hệ thống mua sắm kiểu mới tại siêu thị. Bản tin Khoa học Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, Số 3/2018.
14. Tôn Nguyễn Trọng Hiền.,2018.Quản trị vận hành và vai trò vị trí chiến lược trong tổ chức. Chuyên đề Khoa học & Giáo dục Trường Đại học CNTT và Truyền thông Viêt-Hàn (ĐH Đà Nẵng), Số 09 (4/2018), ISBN: 978-604-80-3113-8.
15. Tôn Nguyễn Trọng Hiền., 2018. Sự chắc chắn trong phương thức tín dụng chứng từ. Tạp chí Khoa học Đại học Phú Yên, Số 17 (2018).

  • Tạp chí quốc tế

1. Ton, N., 2020. Bibliometric analysis of research trends on Lean in Vietnam. DLU Journal of Science, 10(4), pp.157-167. (ACI)

  • Hội nghị quốc tế

1. Ton Nguyen Trong Hien, Gareth Jones (2021). Examining barriers associated with Agile manufacturing implementation: Case studies in Vietnam, Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering-ICLIE 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28th August.
2. Ton Nguyen Trong Hien (2021). Does Lean itself gain sustainable competitive advantages to manufacturing?, Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering-ICLIE 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28th August.
3. Ton Nguyen Trong Hien (2021). Impact of emerging I4.0 technologies on tacking COVID-19. Proceedings of Digital Transformation and Digital Economics: Principle and Practices (DXDE 2021), Nha Trang City, Vietnam. 

Back to top button
preloader image