Thông tin giảng viên

LÂM MINH TRUNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin, Thạc sĩ & NCS Quản trị kinh doanh.
📑 Bộ môn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức,Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ Lao động, Quản trị hành chính văn phòng, Cố vấn & huấn luyện, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản lý hiệu quả công việc và chế độ phúc lợi, Quản lý đào tạo & phát triển nghề nghiệp
📩 Email: trung.lm@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Sustainable Development Management

Công bố:

  • Tạp chí quốc tế

1. Lam Minh Trung (2017), The current and Recommendation to the logistics sector in Ho Chi Minh City, Asia Pacific Economic Review 499, 41-47.

2. Lam Minh Trung(2017), Corporate Culture and its awareness in tourism small and medium-sized enterprises in Dong Thap province Vietnam, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), Vol.

3, Iss. 11, 2017, pp. 247-255. ISSN 2454-1362. 3. Lam Minh Trung (2017), Exploring the practice and application of strategic management in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Dong Thap province of Vietnam, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 8, Iss. 10, 2017, pp. 1067-1072. ISSN 2229-5518.

4. Trung Minh Lam(2021), Exploring the Awareness and Perceptions of Key Stakeholders Towards Sustainable Tourism Development in Mekong Delta, Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB) Vol.8 No.4. DOI Electronic ISSN: 2288-4645 Print ISSN: 2288-4637.

Back to top button
preloader image