Thông tin giảng viên

LÊ THỊ THANH HUYỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, Kỹ năng quản trị, Quản lý dịch vụ
📩 Email: huyen.ltt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị

Công bố:

  • Tạp chí quốc tế:

1. “The link between Information transparency and Investment efficiency: A literature review” Business and economic research, Vol.8, No.4, December 2018. ISSN: 2162-4860

Back to top button
preloader image