Thông tin giảng viên

TRẦN THANH TOÀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị học
📩 Email: toan.tt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
  1. Kinh tế
  2. Quản Trị

Công bố: Từ 2016-2020 có 10 đề tài tham dự hội thảo

Back to top button
preloader image