Thông tin giảng viên

PHẠM THANH HẢI

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản lý
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành
📩 Email: hai.pt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị vận hành

Công bố: 

  • Hội thảo: Pham, H. & Verbano, C. (2020). 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Venice, Italy.
Back to top button
preloader image