Thông tin giảng viên

NGUYỄN THỊ THANH THẮM

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Toán tài chính, kinh doanh quốc tế
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành, quản trị chuỗi cung ứng kĩ năng quản trị, quản trị học, anh văn chuyên ngành quản trị
📩 Email: tham.ntt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
  1. Quản trị vận hành
  2. Logistic và chuỗi cung ứng

Công bố: 

  • Đề tài: Nghiên cứu và phát triển chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.
Back to top button
preloader image