Thông tin giảng viên

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính - Ngân hàng, Sau đại học: Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ
📩 Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị


Công bố

  • Tạp chí quốc tế:

   1. Vu Minh Hieu, Nguyen Thi My Xuyen, Doan Dang Phi Hung, 2020. “Factors influencing to the university choice of high-schools pupils – An empirical study of Lam Dong province, Vietnam”. Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 8, page1656-1665, ISSN: 2394 – 5125.

   2. Nguyen Thi My Xuyen, Ngo Minh Vu, 2020. “Global Social Networking Text Mining Method to the Exploration of Tourism”. Journal of International Business and Management Studies, Vol 4, Issue 2, page BM26 -BM 32, ISSN: 2456-1983.

   3. Nguyen Thi My Xuyen, Vu Minh Hieu, Tran Duc Tai, 2020. “Effect on an Organization’s Employee Dispute Resolution Achievement”. Journal of International Business and Management Studies, Vol: 4, Issue: 2 June 2020, page BM13 -BM 19, ISSN: 2456-1983.

  • Tạp chí trong nước:

   1. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Thực trạng, xem xét, đánh giá công trình thoát nước, chống ngập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và đề xuất các khuyến nghị”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 9 (335), trang 33 – 35, ISSN:1859-1477.

   2. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Góc nhìn giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu – Sự cần thiết và phát triển”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 15 (341), trang 29 – 31, ISSN:1859-1477.

   3. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Phân tích và khuyến nghị Ngành Du lịch trong tác động của biến đổi khí hậu”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 15 (341), trang 32 – 34, ISSN:1859-1477.

   4. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Đánh giá, phân tích vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế – xã hội”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 17 (343), trang 29 – 31, ISSN:1859-1477.

   5. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Xem xét tác động của điều kiện biến đổi khí hậu đối với tài nguyên khoáng sản ở TP. Hồ Chí Minh”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 18 + 19 (344-345), trang 104105, ISSN:1859-1477.

Back to top button
preloader image