Thông tin giảng viên

NGUYỄN NHƯ NGỌC

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ: Chính sách phát triển, Tiến sĩ: Hành vi tổ chức
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
📩 Email: ngoc.nn@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
 1. Trí tuệ cảm xúc
 2. Quản lý sự đa dạng
 3. Đổi mới sáng tạo
 4. Quản lý giáo dục

Công bố

 • Công bố quốc tế
  1. Nguyen, N. N., Nham, P. T., & Takahashi, Y. (2019). Relationship between ability-based emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Sustainability, 11(8), 2299. 
  2. Ngoc, N., Tuan, N., & Takahashi, Y. (2019). Internal corporate social responsibility and organizational creativity: An empirical study of Vietnamese small and medium-sized enterprises. Intangible Capital, 15(3), 208-223. 
  3. Tuan, N., Nhan, N., Giang, P., & Ngoc, N. (2016). The effects of innovation on firm performance of supporting industries in Hanoi, Vietnam. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(2), 413-431. 
  4. Nham P.T, Nguyen N.N, Nguyen T.T.H, Tran N.P., & Hong T.M. (2020). Knowledge Sharing Behavior among University Students: An Empirical Study from Vietnam. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13 (7), 730-742. Kỷ yếu hội thảo 
  5. Ngoc, N. N., Le Thi Anh Thu, N. T., Vy, T., & Khanh, N. C. (2020). Depression, Anxiety, And Smartphone Addiction In University Students: An Empirical Study From Vietnam. ICFE 2020, 370. 
  6. Nguyen, N. N., Takahashi, Y., & Nham, T. (2018, July). Challenge stressors and creativity: moderating effect of emotional intelligence. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2018, No. 1, p. 13774). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Đề tài:

 1. Roles of Emotional Intelligence in Creative Process in Vietnam, (2020-2022) funded by NAFOSTED, Vietnam
 2. Educational management in the Age of Pandemics (EMAP), (2020-2022) funded by Ton Duc Thang University, Vietnam 
 3. Higher Education Management in Vietnam (2020-2022), funded by AVSE Global, France 
 4. Human resource development in Asian late industrialized countries: Learning of production management knowledge/skills and its transfer to workplace (2015-2018), funded by JSPS, Japan
Back to top button
preloader image