Thông tin giảng viên

NGUYỄN HỒNG MAI

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn lực
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Anh văn chuyên ngành Quản trị.
📩 Email: mai.nh@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
  1. Hành vi tổ chức
  2. Quản trị nguồn nhân lực

Công bố: 

  • Công bố quốc tế
    1. Vu, M. N., Hieu, M. V., & Mai, H. N. (2020). Customer relationship management strategies in small and medium enterprises: a study in tourism industry in Vietnam/Vu Minh Ngo, Hieu Minh Vu and Mai Hong Nguyen. Management & Accounting Review (MAR), 19(2), 19-36.
Back to top button
preloader image