Thông tin giảng viên

NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh,Sau đại học: Kế toán
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ.
📩 Email: anh.nhv@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị

Công bố

 • Tạp chí quốc tế:

   1. Truong Cong Bac, Phan Quan Viet, Vu Thi Kim Hanh, Nguyen Ho Viet Anh, Le Huong Duong, 2020. “Highlights in Managing Monetary Policy of Vietnam in Post-Crisis Period”. Journal of Asian Development, Macrothink, Vol 6, No 1, ISSN 2377-9594.

 • Tạp chí trong nước:

   1. Phan Quan Việt, Nguyễn Hồ Việt Anh, 2019. “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ di động 4G của Viettel tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Công Thương, Số 15, trang 136 – 141, ISSN: 0866-7756

   2. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Văn Ngà, 2019. “Nước dưới đất Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng khai thác sử dụng và những thách thức”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 18 (320), trang 17 – 19, ISSN:1859-1477.

   3. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Văn Ngà, 2019. “Nguồn nước và những thách thức đến an ninh nguồn nước Thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 21 (323), trang 10 – 12, ISSN:1859-1477.

   4. Nguyễn Hồ Việt Anh, 2020. “Phát triển kinh tế chất thải ở TP. Hồ Chí Minh góp phần giải quyết việc làm và cải thiện chất lượng môi trường”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 7 (333), trang 38 – 40, ISSN:1859-1477.

   5. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Thực trạng, xem xét, đánh giá công trình thoát nước, chống ngập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và đề xuất các khuyến nghị”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 9 (335), trang 33 – 35, ISSN:1859-1477.

   6. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Góc nhìn giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu – Sự cần thiết và phát triển”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 15 (341), trang 29 – 31, ISSN:1859-1477.

   7. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Phân tích và khuyến nghị Ngành Du lịch trong tác động của biến đổi khí hậu”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 15 (341), trang 32 – 34, ISSN:1859-1477.

   8. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Đánh giá, phân tích vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế – xã hội”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 17 (343), trang 29 – 31, ISSN:1859-1477.

   9. Nguyễn Hồ Việt Anh, Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 2020. “Xem xét tác động của điều kiện biến đổi khí hậu đối với tài nguyên khoáng sản ở TP. Hồ Chí Minh”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 18 + 19 (344-345), trang 104105, ISSN:1859-1477.

   10. Hồ Thị Phương Thảo, Nguyễn Hồ Việt Anh, 2021. “Đánh giá ngành công nghiệp và phát triển bền vững trong môi trường khí hậu khắc nghiệt”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 3 (353), trang 1618, ISSN:1859-1477.

   11. Hồ Thị Phương Thảo, Nguyễn Hồ Việt Anh, 2021. “Định hình tổng quan phát triển kinh tế – xã hội vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đội khí hậu”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 3 (353), trang 2123, ISSN:1859-1477.

   12. Nguyễn Hồ Việt Anh, nhóm sinh viên, 2021. “Kinh tế chất thải: Nguồn tài nguyên không thể lãng phí”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 3 (353), trang 1920, ISSN:1859-1477.

Back to top button
preloader image