Thông tin giảng viên

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, Anh văn chuyên ngành quản trị
📩 Email: anh.dtn@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
  1. Khởi nghiệp
  2. Đổi mới trong kinh doanh

Công bố:

  • Tạp chí trong nước:
    1. Nghiên cứu phát triển chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 (tạp chí công thương chuyên đề NCKH số tháng 12/2020)
Back to top button
preloader image