Thông tin giảng viên

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị
📑 Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị Chiến lược; Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính Văn phòng; Hành vi Tổ chức; Trách nhiệm XHDN & Đạo đức kinh doanh; Các môn chuyên ngành thuộc BM.QTNNL phụ trách.
📩 Email: tai.td@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
 1. Quản trị Kinh doanh.
 2. Quản trị Nguồn nhân lực.
 3. Quản lý giáo dục.
 4. Quản trị Đại học.

Công bố: 

 1. Tran Duc Tai (2021). Factors affecting lecturers’ commitment to their University – A study in Ho Chi Minh City, Vietnam, Webology, Vol.18, Special issue on Management and Social Media. 
 2. Tran Duc Tai (2019). Individual Development Opportunity, Brand Name and Job Satisfaction, International Journal of Science and Business, 3(6), 12 – 14, ISSN 2520 – 4750 (Online) & ISSN 2521 – 3040 (Print) 
 3. Tran Duc Tai (2019). Empirical Assessment of Leadership, Colleague Relationship And Lecturer Trust In Universities In Vietnam, Research and Science Today, 2(18), 215 – 224, ISSN-P 2247 – 4455/ ISSN-E 2285 – 9632 
 4. Tran Duc Tai (2019). Factors Affecting Lecturers' Knowledge Sharing Activities In University In Ho Chi Minh City, Vietnam, International Journal of Scientific & Engineering Research, 10(9), 359 – 375, ISSN 2229 – 5518
 5. Châu Hoài Bão & Trần Đức Tài, Hoàn thiện pháp luật lao động nhằm bảo vệ người lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, NXB Lao động, 2019, ISBN. 
 6. Trần Đức Tài & Đoàn Đặng Phi Hùng, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về hoạt động công tác sinh viên tại Trường Đại học Văn Lang, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, NXB Đại học Huế, 2019, ISBN: 978-604-974-276-7 
 7. Trần Đức Tài, Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và việc làm của lao động Việt Nam trong doanh nghiệp FDI, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Cơ sở 2 – Trường Đại học Lao động – Xã hội, 2019. 
 8. Trần Đức Tài, Ứng dụng khung năng lực trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2019. 
 9. Trần Đức Tài, DACUM – Công cụ hữu hiệu để chuyển tải yêu cầu năng lực nghề nghiệp từ thị trường lao động vào CTĐT Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Nhà hàng – Khách sạn, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM, 2019.
 10. Trần Đức Tài, Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu hội thảo khoa học – NXB Nông nghiệp, 2018, ISBN: 978-604-60-2860-4. 
 11. Trần Đức Tài, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh nền cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP. HCM, 2018. 
 12. Trần Đức Tài, Liên kết doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch – Khách sạn, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM, 2018. 
 13. Trần Đức Tài, Trường đại học như một hệ sinh thái học tập trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM, 2018. 
 14. Trần Đức Tài, Đẩy mạnh Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp nông thôn tỉnh Lâm Đồng: Thực trạng và Giải pháp, Tạp chí Cộng sản, 2018.
 15. Trần Đức Tài, Ảnh hưởng của đặc điểm Tổng Giám đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM, Số 55 (4), 2017.
 16. Tran Duc Tai Factors (2016). Affecting Lecturer’s Commitment to Non – Public University: A Study in Ho Chi Minh City, Vietnam, Research on Humanities and Social Science (Vol. 6, No. 10, ISSN (Paper) 2224-5766 ISSN (Online) 2225-0484
Back to top button
preloader image