Thông tin giảng viên

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Kinh Doanh Thương Mại, Thạc sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành
💼 Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản lý dịch vụ
📩 Email: yen.htb@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Quản trị kinh doanh


Công bố

  • Tạp chí trong nước
    1. Tác động của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE- Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương số 507-Tháng 12/2017 (Tr.34- 36) (ISSN 0868-3808) 
    2. Tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) – Tạp chí Kinh tế Châu Á -Thái Bình Dương số 514-Tháng 04/2018 (Tr.50- 52) (ISSN 0868-3808)
  • Tạp chí quốc tế
    1. Analysing economic contribution of tourism: insights from selected Southeast Asian countries (Vu Minh Hieu, Hua Thi Bach Yen) Management, Volume 23, issue 2, date 21/12/2019 (223-237) https://doi.org/10.2478/manment-2019-0028.
Back to top button
preloader image