Thông tin giảng viên

ĐỖ THÀNH LƯU

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản lý và kỹ thuật công nghiệp
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành
💼 Giảng dạy: Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.
📩 Email: luu.dt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
 1. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng.
 2. Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng.
 3. Sản xuất thông minh.

Công bố:

  • Hội nghị
   1. Đỗ Thành Lưu, Nguyễn Thị Thu Hằng, Bùi Thị Cẩm Loan, 2018. “Mô hình đồng bộ bốn bên để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Việt trong kỷ nguyên CPTPP”. Hội nghị Khoa học Kinh tế Trẻ, TPHCM 2018.
  • Tạp chí trong nước
   1. Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Thành Lưu, Bùi Thị Cẩm Loan, 2017. “Các yếu tố rủi ro trong chuỗi cung ứng may mặc Việt Nam”. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – ĐHQG TPHCM, tập 20, số Q4-2017.
  • Tạp chí quốc tế
   1. Do Thanh Luu; Erik L. J. Bohez; Anulark Techanitisawad, 2002. “A hybrid genetic algorithm for the batch sequencing problem on identical parallel machines“. Production Planning & Control, Volume 13, Issue 3.

 

Back to top button
preloader image