Quản trị vận hành

Chuyên ngành Quản trị vận hành

 Tổng quan ngành

Quản trị vận hành một lĩnh vực quản lý liên quan đến việc thiết kế và kiểm soát quá trình sản xuất và thiết kế lại hoạt động kinh doanh trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó liên quan đến trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong việc sử dụng ít tài nguyên cần thiết và hiệu quả trong việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Kỹ năng Nghề nghiệp

  • Chương trình đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng cần thiết trong phân tích, đánh giá, thiết kế và điều hành các hoạt động doanh nghiệp.
  • Sinh viên được cung cấp các kiến thức cốt lõi liên quan đến các hoạt động chuỗi cung ứng như lập kế hoạch nhu cầu, mua hàng, kiểm soát hàng tồn kho, xử lý vật liệu, vận chuyển, kho bãi, đóng gói sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ và chiến lược quản lý chuỗi cung ứng.

Cơ hội Việc làm

  • Nhân viên quản lý hành chính – tổ chức;
  • Nhân viên quản lý điều hành (vận hành) doanh nghiệp;
  • Nhân viên quản lý điều hành hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận;
  • Nhân viên phân tích giải pháp tối ưu trong hoạt động kinh doanh;

 

Back to top button
preloader image