Chào mừng đến với
Bộ môn Quản trị
Nguồn nhân lực

Nhân sự bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực gồm có 10 thành viên. Bộ môn đảm trách giảng dạy các học phần: Tuyển dụng & Bố trí nhân sự; Quan hệ lao động; Quản trị hành chánh văn phòng,v.v.

Giảng viên bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: hieu.vm@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: anh.nhv@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

 Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: hanh.nth@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: hung.ddp@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

HOÀNG VIỆT LINH

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: linh.hv@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN HỒNG MAI

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: mai.nh@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa 

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: tai.td@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

LÂM MINH TRUNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: trung.lm@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

LÊ VĂN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: van.l@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

Back to top button