Chương trình cao học Quản trị kinh doanh

Chương trình trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao, chuyên sâu thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh, bao gồm các lý thuyết, mô hình hiện đại trong kinh tế học và quản trị nguồn nhân lực, sản xuất và những ứng dụng của chúng; những công cụ tài chính mới được sử dụng trong kinh doanh và quản lý rủi ro; các xu hướng phát triển của khu vực kinh doanh trên thế giới và tác động của chúng đến Việt Nam. Bên cạnh đó học viên cần có kiến thức về nhiên cứu khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu trong quản trị kinh doanh.

Thời lượng

Văn bằng

Học bổng

a/ Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
  • Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
  • Có phương pháp luận và tư duy khoa học, sáng tạo.
b/ Về năng lực:

Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

  • Tư duy tổng hợp về kinh tế, nắm vững kiến thức về quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, các nghiệp vụ kinh doanh;
  • Năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh;
  • Kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự, nguồn nhân lực trong bối cảnh khu vực hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới;
  • Nghiên cứu, hoạch định chính sách và chiến lược nguồn nhân lực, tài chính, sản xuất ở các viện nghiên cứu, các ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước và tham gia lập dự án, thẩm định các dự án tài chính và ngân hàng của các tổ chức kinh tế quốc tế;
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hay trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động nhân sự, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế;
  • Đảm nhận được trọng trách về quản trị nhân sự, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam, trong khu vực và quốc tế;
  • Giảng dạy chuyên sâu về quản trị kinh doanh ở bậc đại học tại các trường trong và ngoài nước;
  • Tiếp tục nghiên cứu, học tập lên bậc tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước về lĩnh vực quản trị kinh doanh.
c/ Về kiến thức

Chương trình trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao, chuyên sâu thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh, bao gồm các lý thuyết, mô hình hiện đại trong kinh tế học và quản trị nguồn nhân lực, sản xuất và những ứng dụng của chúng; những công cụ tài chính mới được sử dụng trong kinh doanh và quản lý rủi ro; các xu hướng phát triển của khu vực kinh doanh trên thế giới và tác động của chúng đến Việt Nam. Bên cạnh đó học viên còn có kiến thức về nghiên cứu khoa học để nâng cao khả năng nghiên cứu trong quản trị kinh doanh.

 

d/ Về kỹ năng

Học viên có thể ứng dụng những lý thuyết hiện đại để giải quyết các vấn đề của thực tế Việt Nam, cụ thể là phân tích và dự báo được động thái của các thị trường lao động; tính toán được hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp; thiết kế được các kỹ năng phân tích, đánh giá thị trường, học viên sẽ được đào tạo để có khả năng nghiên cứu phân tích và khuyến nghị các chính sách ở tầm vĩ mô.

Nắm vững các phương pháp nghiên cứu chuyên sâu, năng lực quản lý điều hành, quản trị sản xuất, kinh doanh, khả năng thực hiện công tác và giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế.

 

e/ Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn; có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

 

f/ Về nghiên cứu

Học viên được hướng theo các lĩnh vực nghiên cứu mà đơn vị đang theo đuổi, bao gồm: thuộc các lĩnh vực kinh doanh – sản xuất – thương mại và dịch vụ, quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng chiến lược marketing và thương hiệu tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ trình độ lý thuyết và năng lực thực hành, có thể tham gia vào các dự án của các công ty, doanh nghiệp; ban lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài, có thể nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc làm cán bộ nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu.

Chương trình đào tạo Cao học ngành Quản trị kinh doanh (Cập nhật 2021) 

Back to top button