Giảng viên cơ hữu

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị
📩 Email: tai.td@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị Chiến lược; Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính Văn phòng; Hành vi Tổ chức; Trách nhiệm XHDN & Đạo đức kinh doanh; Các môn chuyên ngành thuộc BM.QTNNL phụ trách.
📑 Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Kinh Doanh Thương Mại, Thạc sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp
📩 Email: yen.htb@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản lý dịch vụ
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh tế và quản lý
📩 Email: hieu.vm@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành, Kinh tế học quản lý…
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh Tế và Quản Trị Môi Trường
📩 Email: huy.nv@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

ĐỖ THÀNH LƯU

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản lý và kỹ thuật công nghiệp
📩 Email: luu.dt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

TRẦN THỊ BÍCH DUNG

Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân ngành Vật giá; Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển
📩 Email: dung.ttb@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kế toán
📩 Email: anh.nhv@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ.
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế học. Cao học: Quản trị kinh doanh
📩 Email: anh.ndt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
📩 Email: anh.dtn@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, Anh văn chuyên ngành quản trị
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

TRẦN QUỐC KHÁNH CƯỜNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế đối ngoại; Cao học: Kinh tế phát triển
📩 Email: cuong.tqk@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tễ vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

NGUYỄN ĐĂNG ĐỆ

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính tiền tệ ngân sách; Thạc sĩ:Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.
📩 Email: nguyendd88@yahoo.com
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, Quản trị dự án, Quản trị rủi ro
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế học
📩 Email: giang.pth@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

PHẠM THANH HẢI

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản lý
📩 Email: hai.pt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: hanh.nth@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện.
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

LÂM THỊ THU HIỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh tế
📩 Email: hien.ltt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Bộ môn Kinh tế

TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: CN. Khoa học máy tính, Kỹ sư phần mềm. ThS. Quản lý sản xuất
📩 Email: hien.tnt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: GV Tập sự
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành

PHAN DUY HIỆP

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: hiep.phan@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị Marketing
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGÔ THANH HÙNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Hệ thống thông tin
📩 Email: hung.nt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kỹ thuật lập trình; Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị CSDL; Phân tích thiết kế HTTT, v.v.
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
📩 Email: hung.ddp@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: : Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng
📑 Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

LÊ THỊ THANH HUYỀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính
📩 Email: huyen.ltt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, Kỹ năng quản trị, Quản lý dịch vụ
📑 Bộ môn: Quản trị Vận hành

ĐẶNG THANH LIÊM

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: ĐH : Kinh tế kế hoạch và đầu tư - Tiến sỹ: Kinh tế
📩 Email: liem.dang@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế học, Kinh tế vĩ mô
📑 Bộ môn: Kinh tế

NGUYỄN HỒNG MAI

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: mai.nh@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Anh văn chuyên ngành Quản trị.
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn lực

TRƯƠNG THỊ NGÂN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: ĐH: Kinh tế học. Thạc sĩ: Tài Chính
📩 Email: ngan.tt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📑 Bộ môn: Kinh tế

NGUYỄN NHƯ NGỌC

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ: Chính sách phát triển, Tiến sĩ: Hành vi tổ chức
📩 Email: ngoc.nn@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

PHAN THỊ YẾN PHƯỢNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính - Ngân hàng
📩 Email: phuong.pty@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Kinh tế học đại cương, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
📑 Bộ môn: Kinh tế

ĐOÀN HOÀNG QUÂN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị tổng hợp
📩 Email: Quandh@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị chiến lược; Quản trị bán hàng
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

HỨA THỊ NGỌC QUYÊN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: quyen.htn@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: GV Tập sự
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN THỊ THANH THẮM

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Toán tài chính, kinh doanh quốc tế
📩 Email: tham.ntt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành, quản trị chuỗi cung ứng kĩ năng quản trị, quản trị học, anh văn chuyên ngành quản trị
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành

TRẦN THANH TOÀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: toan.tt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị học
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: CN. Ngôn Ngữ Anh, Chứng chỉ sau Đại học về Lý luận & Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), ThS. Luật Thương mại & Đầu tư Châu Âu & Quốc tế, ThS QTKD, ThS Nghiên cứu ứng dụng Kinh tế & Kinh doanh , TS. Quản trị và Khởi nghiệp
📩 Email: trang.ntt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Cử nhân và Thạc sĩ các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị: Strategic Management, Entrepreneurship, Leadership...
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

LÂM MINH TRUNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin, Thạc sĩ & NCS Quản trị kinh doanh.
📩 Email: trung.lm@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức,Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ Lao động, Quản trị hành chính văn phòng, Cố vấn & huấn luyện, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản lý hiệu quả công việc và chế độ phúc lợi, Quản lý đào tạo & phát triển nghề nghiệp
📑 Bộ môn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực

VŨ XUÂN TƯỜNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kỹ sư Thủy Sản, ThS QTKD
📩 Email: tuong.vx@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị vận hành, Quản trị chất lượng, Quản trị sự thay đổi, Quản trị nguồn nhân lực
📑 Bộ môn: Quản trị vận hành

TRẦN THỊ ÁI VY

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Thương mại quốc tế
📩 Email: Vy.tta@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị nhân sự, Nghệ thuật lãnh đạo; Hành vi tổ chức...
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ
📑 Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Back to top button
preloader image