CTSV & Thư ký

LÊ THỊ NGỌC MAI

Trợ lý CTSV
🎓 Học hàm/ Học vị: Cử nhân
📩 Email: mai.ltn@vlu.edu.vn

TRẦN THỊ HOÀI LINH

Thư ký khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Cử Nhân
📩 Email: linh.tth@vlu.edu.vn
Back to top button
preloader image