Ban chủ nhiệm khoa

TS. NGUYỄN QUỲNH MAI

Trưởng khoa

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Chuyên Ngành: Quản trị công nghệ, Tiến sĩ Kinh tế Xã hội
Bộ môn: Quản trị
Giảng dạy: Đại học và cao học các môn: Quản trị vận hành, Quản lý kinh tế, Khởi nghiệp và lập nghiệp,…

 

TS. TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa 

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Chuyên Ngành: Quản trị 
Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị Chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực…

Th.S HỨA THỊ BẠCH YẾN

 Phó trưởng khoa

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Chuyên Ngành: Cử nhân Kinh Doanh Thương Mại, Thạc sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản lý dịch vụ
Back to top button