BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Nguyễn Quỳnh Mai

Trưởng khoa

Phụ trách và
chịu trách nhiệm chung

TS.Trần Đức Tài

P. Trưởng khoa

Trực tiếp theo dõi mảng đảm bảo chất lượng, hoạt động phong trào sinh viên, công tác học vụ, và quan hệ doanh nghiệp

ThS.Hứa Thị Bạch Yến

P. Trưởng khoa

Trực tiếp theo dõi mảng công tác sinh viên, cựu SV và học vụ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Nguyễn Quỳnh Mai

Trưởng khoa

Phụ trách và
chịu trách nhiệm chung

TS. Trần Đức Tài

P. Trưởng khoa

Trực tiếp theo dõi mảng đảm bảo chất lượng, hoạt động phong trào sinh viên, công tác học vụ, và quan hệ doanh nghiệp

ThS. Hứa Thị Bạch Yến

P. Trưởng khoa

Trực tiếp theo dõi mảng công tác sinh viên, cựu SV và học vụ

Back to top button
preloader image