BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Nguyễn Quỳnh Mai 250x375

TS. Nguyễn Quỳnh Mai

Trưởng khoa

Phụ trách và chịu trách nhiệm chung

Ts. Trần Đức Tài

P. Trưởng khoa

Trực tiếp theo dõi mảng đảm bảo chất lượng, hoạt động phong trào sinh viên, công tác học vụ và quan hệ doanh nghiệp.

TS. Trần Đức Tài

P. Trưởng khoa

Trực tiếp theo dõi mảng đảm bảo chất lượng, hoạt động phong trào sinh viên, công tác học vụ và quan hệ doanh nghiệp.

QTNNL_DUC TAI
QTVN_BACH YEN

Th.S Hứa Thị Bạch Yến

P. Trưởng khoa

Trực tiếp theo dõi mảng công tác sinh viên, công tác học vụ và cựu sinh viên.

Back to top button