Nhân Sự

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

NGUYỄN QUỲNH MAI

Trưởng khoa

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: mai.nq@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Tổng Hợp

NGUYỄN QUỲNH MAI

Trưởng khoa

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: mai.nq@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Tổng Hợp

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: tai.td@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Nguồn Nhân Lực

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: tai.td@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Nguồn Nhân Lực

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa

 • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
 • Mail: yen.htb@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Vận Hành

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa

 • Học hàm/ học vị: Thạc sĩ
 • Mail: yen.htb@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Vận Hành

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: hieu.vm@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Nguồn Nhân Lực

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: hieu.vm@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Nguồn Nhân Lực

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: huy.nv@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Tổng Hợp

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn

 • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
 • Mail: huy.nv@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị Tổng Hợp