Nhân Sự

Ban chủ nhiệm khoa

NGUYỄN QUỲNH MAI

Trưởng khoa
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: mai.nq@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản tri công nghệ, Tiến sĩ Kinh tế Xã hôi
Bộ môn: Quản trị
Giảng dạy: Đại học và cao học các môn: Quản trị vận hành, Quản lý kinh tế, Khởi nghiệp và lập nghiệp,…

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: tai.td@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị
Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị Chiến lược; Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính Văn phòng; Hành vi Tổ chức; Trách nhiệm XHDN & Đạo đức kinh doanh; Các môn chuyên ngành thuộc BM.QTNNL phụ trách.

HỨA THỊ BẠCH YẾN

Phó trưởng khoa
Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: yen.htb@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân Kinh Doanh Thương Mại, Thạc sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản lý dịch vụ
Giảng viên cơ hữu

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: hieu.vm@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kinh tế và quản lý
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành, Kinh tế học quản lý…

ĐỖ THÀNH LƯU

Trưởng bộ môn
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: luu.dt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản lý và kỹ thuật công nghiệp
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.

NGÔ THANH HÙNG

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: hung.nt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Hệ thống thông tin
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Kỹ thuật lập trình; Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị CSDL; Phân tích thiết kế HTTT, v.v.

ĐẶNG THANH LIÊM

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: liem.dang@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: ĐH : Kinh tế kế hoạch và đầu tư - Tiến sỹ: Kinh tế
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế học, Kinh tế vĩ mô

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: huy.nv@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kinh Tế và Quản Trị Môi Trường
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh

NGUYỄN NHƯ NGỌC

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: ngoc.nn@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ: Chính sách phát triển, Tiến sĩ: Hành vi tổ chức
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: trang.ntt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: CN. Ngôn Ngữ Anh, Chứng chỉ sau Đại học về Lý luận & Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), ThS. Luật Thương mại & Đầu tư Châu Âu & Quốc tế, ThS QTKD, ThS Nghiên cứu ứng dụng Kinh tế & Kinh doanh , TS. Quản trị và Khởi nghiệp
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Cử nhân và Thạc sĩ các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị: Strategic Management, Entrepreneurship, Leadership...

PHẠM THANH HẢI

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: hai.pt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản lý
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị vận hành

TRẦN THANH TOÀN

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: toan.tt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị học

TRẦN THỊ BÍCH DUNG

Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn
Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: dung.ttb@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân ngành Vật giá; Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương

VŨ XUÂN TƯỜNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: tuong.vx@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kỹ sư Thủy Sản, ThS QTKD
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị vận hành, Quản trị chất lượng, Quản trị sự thay đổi, Quản trị nguồn nhân lực

LÂM THỊ THU HIỀN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hien.ltt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kinh tế
Bộ môn: Bộ môn Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương

LÂM MINH TRUNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: trung.lm@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân Công nghệ thông tin, Thạc sĩ & NCS Quản trị kinh doanh.
Bộ môn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực
Giảng dạy: Hành vi tổ chức,Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ Lao động, Quản trị hành chính văn phòng, Cố vấn & huấn luyện, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản lý hiệu quả công việc và chế độ phúc lợi, Quản lý đào tạo & phát triển nghề nghiệp

TRƯƠNG THỊ NGÂN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: ngan.tt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: ĐH: Kinh tế học. Thạc sĩ: Tài Chính
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương

TRẦN QUỐC KHÁNH CƯỜNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: cuong.tqk@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế đối ngoại; Cao học: Kinh tế phát triển
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tễ vĩ mô, Kinh tế học đại cương

PHAN THỊ YẾN PHƯỢNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: phuong.pty@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính kế toán
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế học đại cương, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

LÊ THỊ THANH HUYỀN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: huyen.ltt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị tài chính, Kỹ năng quản trị, Quản lý dịch vụ

HỨA THỊ NGỌC QUYÊN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: quyen.htn@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: GV Tập sự

NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: anh.ndt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế học. Cao học: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học đại cương

PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: giang.pth@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế học
Bộ môn: Kinh tế
Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương

NGUYỄN ĐĂNG ĐỆ

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: nguyendd88@yahoo.com
Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính tiền tệ ngân sách; Thạc sĩ:Tài chính lưu thông tiền tệ và tín dụng.
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị tài chính, Quản trị dự án, Quản trị rủi ro

NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: anh.nhv@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh,Sau đại học: Kế toán
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ.

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Tài chính - Ngân hàng, Sau đại học: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ

NGUYỄN THỊ THANH THẮM

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: tham.ntt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Toán tài chính, kinh doanh quốc tế
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: Quản trị vận hành, quản trị chuỗi cung ứng kĩ năng quản trị, quản trị học, anh văn chuyên ngành quản trị

ĐOÀN HOÀNG QUÂN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: Quandh@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị tổng hợp
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị chiến lược; Quản trị bán hàng

TRẦN THỊ ÁI VY

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: Vy.tta@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Thương mại quốc tế
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị nhân sự, Nghệ thuật lãnh đạo; Hành vi tổ chức...

PHAN DUY HIỆP

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hiep.phan@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị tài chính, quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị Marketing

TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hien.tnt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: CN. Khoa học máy tính, Kỹ sư phần mềm. ThS. Quản lý sản xuất
Bộ môn: Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
Giảng dạy: GV Tập sự

ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hung.ddp@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực
Giảng dạy: : Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hanh.nth@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện.

NGUYỄN HỒNG MAI

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: mai.nh@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị nguồn lực
Giảng dạy: Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Anh văn chuyên ngành Quản trị.

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: anh.dtn@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, Anh văn chuyên ngành quản trị
CTSV & Thư ký

LÊ THỊ NGỌC MAI

Trợ lý CTSV
Học hàm/ Học vị: Cử nhân
Email: mai.ltn@vlu.edu.vn

TRẦN THỊ HOÀI LINH

Thư ký khoa
Học hàm/ Học vị: Cử Nhân
Email: linh.tth@vlu.edu.vn
Back to top button