Nhân Sự

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

NGUYỄN QUỲNH MAI

Trưởng khoa

  • Học hàm/ học vị: Tiến sĩ
  • Mail: mai.nq@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Tổng Hợp