Nghiên cứu khoa học

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Giới thiệu hoạt động nghiên cứu khoa
học tại Khoa

Theo Luật Khoa học và Công nghệ (Quốc hội, 2013), Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

Nghiên cứu cơ bản là hoạt động nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy.

Nghiên cứu ứng dụng là hoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người và xã hội.

 

Nghiên cứu khoa học Giảng viên

Nghiên cứu khoa học 1

Nguyen Quynh Mai (2014), Evaluation of the linkage between university and industry. Science & Technology Development Journal, Vol. 17, Quarter 4, 2014 (Vietnamese)

Nghiên cứu khoa học 2

Nguyen Quynh Mai (2014), Evaluation of the linkage between university and industry. Science & Technology Development Journal, Vol. 17, Quarter 4, 2014 (Vietnamese)

Nghiên cứu khoa học 3

Nguyen Quynh Mai (2014), Evaluation of the linkage between university and industry. Science & Technology Development Journal, Vol. 17, Quarter 4, 2014 (Vietnamese)

Nghiên cứu khoa học Sinh viên

Nghiên cứu khoa học 1

Nguyen Quynh Mai (2014), Evaluation of the linkage between university and industry. Science & Technology Development Journal, Vol. 17, Quarter 4, 2014 (Vietnamese)

Nghiên cứu khoa học 2

Nguyen Quynh Mai (2014), Evaluation of the linkage between university and industry. Science & Technology Development Journal, Vol. 17, Quarter 4, 2014 (Vietnamese)

Nghiên cứu khoa học 3

Nguyen Quynh Mai (2014), Evaluation of the linkage between university and industry. Science & Technology Development Journal, Vol. 17, Quarter 4, 2014 (Vietnamese)

Back to top button