Chương trình cử nhân
Quản trị kinh doanh

“Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh trước tiên là đào tạo một công dân sống có mục đích, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, có tư duy độc lập và phản biện, sau đó là một người lao động có khả năng áp dụng kiến thức tổng quát và chuyên môn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc”

Lợi thế chương trình

Phương pháp giảng dạy, cũng như các hoạt động ngoại khóa, kiến tập, thực tập của chương trình đào tạo giúp người học xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc, thích ứng với sự thay đổi và học tập liên tục để phát triển bản thân.

Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh trước tiên là đào tạo một công dân sống có mục đích, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, có tư duy độc lập và phản biện, sau đó là một người lao động có khả năng áp dụng các kiến thức tổng quát và chuyên môn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc.

 

Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về chính trị, nghệ thuật, xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên giúp người học khám phá các thế mạnh của bản thân, đồng thời nhận diện, đánh giá các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa của Việt nam.

 

Trọng tâm của chương trình là cung cấp cho học viên các khối kiến thức cơ sở về Quản trị Kinh doanh và các khối kiến thức chuyên sâu giúp học viên xây dựng được tư duy hệ thống, hiểu các hoạt động của một tổ chức theo các chức năng cũng như nối kết theo các qui trình, và áp dụng các lý thuyết, kỹ năng để thực hiện công việc.

 

Phương pháp giảng dạy, cũng như các hoạt động ngoại khóa, kiến tập, thực tập của chương trỉnh đào tạo giúp người học xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc, thích ứng với sự thay đổi và học tập liên tục để phát triển bản thân.

KIẾN THỨC

-Phân tích, đánh giá và tác động tích cực đến các vấn đề kinh tế xã hội thông qua việc hiểu biết về các vấn đề đương đại từ khối kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, luật pháp;

-Nhận diện, giải thích và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế và doanh nghiệp thông qua việc vận dụng kiến thức cơ sở ngành về kinh tế, kế toán, quản trị và toán, thống kê;

-Phân tích các qui trình vận hành của một tổ chức, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin, và các hoạt động chức năng liên quan để đưa ra các phương thức phù hợp thực hiện công việc, thông qua vận dụng kiến thức chuyên ngành của Quản trị kinh doanh;

-Vận dụng kiến thức chuyên sâu của Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, và Quản trị Kinh doanh Bán lẻ để ứng dụng vào thực hiện các công việc chuyên môn, nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh đóng góp vào hiệu quả hoạt động của tổ chức;

+ Quản trị doanh nghiệp: Xây dựng mô hình kinh doanh, Quản lý Marketing và Bán hàng, Quản lý vận hành trong doanh nghiệp nhỏ, Quản lý chất lượng và dịch vụ khách hàng.

+ Quản trị nguồn nhân lực: Ứng dụng kiến thức chuyên sâu của Quản trị nguồn nhân lực như nắm bắt mối quan hệ tương tác, tâm lý và hành vi của nguồn nhân lực, triển khai những công tác về điều hành – quản lý nhân sự, thực hiện các chính sách lao động, đánh giá nhân lực, tuyển dụng nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Quan hệ lao động, Tiền lương và phúc lợi,Quản lý NNL quốc tế vào thực hiện các công việc chuyên môn để giải quyết các vấn đề phát sinh, đóng góp vào hiệu quả hoạt động của tổ chức;

+ Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch vận hành đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong sản xuất và dịch vụ; Thiết lập và điều hành hiệu quả chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế; Đảm bảo chất lượng bền vững trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Quản trị Kinh doanh Bán lẻ: Tổ chức chuỗi cung ứng và logistics, thiết lập chuỗi và quản lý các điểm bán lẻ; Xây dựng chiến lược phát triển một ngành bán lẻ cụ thể; Phát triển và vận hành hiệu quả hệ thống theo các kênh bán hàng đa dạng.

KỸ NĂNG

- Thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin, và khả năng ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc;

+ Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đến mô-đun 06 theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tiếng Anh bậc 4/6, theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, bạn hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

-Chứng tỏ khả năng giao tiếp (thuyết trình và soạn thảo văn bản) tốt, hợp tác làm việc nhóm hiệu quả và có khả năng lãnh đạo trong môi trường quốc tế;

- Chứng tỏ khả năng quản lý kế hoạch cá nhân và kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp;

- Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện (critical thinking) và tư duy dịch vụ (service minded) để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả và tích cực;

- Chứng tỏ khả năng tra cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin bằng các phương pháp định tính và định lượng nhằm đưa ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh;

NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

- Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức, chịu trách nhiệm cá nhân và ý thức trách nhiệm với cộng đồng;

- Thể hiện tác phong công nghiệp, nghiêm túc, có ý thức kỷ luật cao;

- Thể hiện thái độ luôn cầu tiến, kiên trì và tinh thần học tập suốt đời nhằm thích ứng tốt với môi trường và linh động với hoàn cảnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Back to top button