Chương trình cử nhân
Kinh tế Quốc tế

MỤC TIÊU CHUNG
Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo Cử nhân Kinh Tế Quốc Tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý nhà nước các hoạt động kinh tế đối ngoại và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp thương mại quốc tế trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh Tế Quốc Tế thành thạo về tiếng Anh; có tư duy cầu tiến, năng lực tự nghiên cứu, tự bổ sung kiến thức để thích ứng được yêu cầu của công việc trong bối cảnh thay đổi nhanh và liên tục của môi trường kinh tế toàn cầu.

MỤC TIÊU CỤ THỂ
 PO1. Kiến thức
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế Quốc tế nhằm trang bị cho người học những khối kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu nghề nghiệp, cụ thể là:
- Kiến thức nền tảng về chính trị, văn hóa, xã hội
- Kiến thức tổng quát về hệ thống kinh tế thế giới, địa phương và doanh nghiệp
- Kiến thức chuyên ngành Kinh tế quốc tế về các hoạt động kinh tế đối ngoại, kinh doanh và đầu tư
- Kiến thức chuyên sâu về các vấn đề nghiệp vụ nghề nghiệp trong quản lý và phân tích chính sách kinh tế đối ngoại, và quản trị thương mại quốc tế
 PO2. Kỹ năng
Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học những kỹ năng công nghệ thông tin, thu thập và xử lý dữ liệu, sử dụng tốt Anh văn trong giao tiếp thông thường và trong lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp (nói và viết) trong công việc, và kỹ năng tư duy giúp tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề.
 PO3. Thái độ
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế cũng giúp rèn luyện người học có thái độ tích cực, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như chịu trách nhiệm và tinh thần học tập suốt đời

Khi hoàn tất chương trình đào tạo ngành Kinh tế Quốc tế (KTQT), sinh viên tốt nghiệp sẽ đạt được các năng lực sau:

 

KIẾN THỨC

- ELO1: Nhận diện, đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội thông qua việc hiểu biết về các vấn đề đương đại từ khối kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, luật pháp; và xây dựng tư duy phản biện, phương pháp luận hiệu quả trong học tập, nghiên cứu và giải quyết vấn đề.

- ELO2: Giải thích các vấn đề của nền kinh tế và doanh nghiệp thông qua vận dụng kiến thức cơ sở ngành về kinh tế, quản trị, marketing, kế toán, tài chính, hệ thống thông tin quản lý, toán ứng dụng và thống kê;

- ELO3: Phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và xúc tiến đầu tư, kinh doanh quốc tế nói riêng thông qua vận dụng kiến thức ngành KTQT;

- ELO4: Áp dụng kiến thức chuyên sâu KTQT trong quản lý và phân tích chính sách kinh tế đối ngoại, và quản trị thương mại quốc tế để Nhận diện các vấn đề chuyên môn nghề nghiệp cần giải quyết và Đề xuất giải pháp hiệu quả. 

 

KỸ NĂNG

- ELO5: Thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin, và khả năng ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc;

  + ELO5.1: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đến mô-đun 06 theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  + ELO5.2: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tiếng Anh bậc 4/6, theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, bạn hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

- ELO6: khả năng giao tiếp (thuyết trình và soạn thảo văn bản) tốt, hợp tác làm việc nhóm hiệu quả và có khả năng lãnh đạo trong môi trường quốc tế;

  + ELO6.1: Có khả năng giao tiếp tốt trong môi trường công việc, bao gồm khả năng soạn thảo văn bản và thuyết trình chuyên nghiệp

  + ELO6.2: Có khả năng hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường toàn cầu

  + ELO6.3: Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhóm

- ELO7: Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện (critical thinking) và tư duy dịch vụ (service minded) để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả và tích cực;

  + ELO7.1: Có tư duy phản biện để nhận diện, đánh giá vấn đề

  + ELO7.2: Có kỹ năng tổng hợp và phân tích để giải quyết vấn đề

  + ELO7.3: Có tư duy dịch vụ để làm việc với tinh thần phục vụ khách hàng trong và ngoài tổ chức

- ELO8: Thực hiện tra cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin bằng các phương pháp định tính và định lượng nhằm đưa ra quyết định quản lý và kinh doanh hiệu quả;

  + ELO8.1: Có khả năng tra cứu và thu thập thông tin định tính và định lượng cần thiết cho các quyết định quản lý và kinh doanh

  + ELO8.2: Có kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu định tính và định lượng và trình bày báo cáo cho các mục đích quản lý và kinh doanh

 

NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

- ELO9: Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân và ý thức trách nhiệm với cộng đồng;

  + ELO9.1: Hiểu các vấn đề pháp lý và có ý thức tuân thủ pháp luật trong các vấn đề kinh doanh

  + ELO9.2: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
  + ELO9.3: Thể hiện ý thức trách nhiệm trong công việc và trách nhiệm với cộng đồng
- ELO10: Thể hiện thái độ cầu tiến, kiên trì và tinh thần học tập suốt đời nhằm thích ứng tốt với môi trường và linh động với hoàn cảnh.

K28 CTĐT (hiện chưa có, link sau)

Back to top button