Chương trình cử nhân
Hệ thống thông tin Quản lý

Mục tiêu của chương trình đào tạo cử nhân Hệ thống thông tin Quản lý trước tiên là đào tạo một công dân sống có mục đích, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, có tư duy độc lập và phản biện, sau đó là một người lao động có khả năng áp dụng các kiến thức tổng quát và chuyên môn để giải quyết các vấn đề trong công việc và cuộc sống.

 

Chương trình cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng về chính trị, nghệ thuật, xã hội, nhân văn và khoa học tự nhiên giúp người học khám phá các thế mạnh của bản thân, đồng thời nhận diện, đánh giá các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa của Việt nam.

 

Trọng tâm của chương trình là cung cấp cho học viên các khối kiến thức cơ sở về Hệ thống thông tin và Quản lý, Kinh doanh cùng với các khối kiến thức chuyên sâu giúp học viên xây dựng được tư duy hệ thống, hiểu các hoạt động của một tổ chức theo các chức năng cũng như nối kết theo các qui trình, và áp dụng các lý thuyết, kỹ năng để thực hiện công việc.

 

Phương pháp giảng dạy, cũng như các hoạt động ngoại khóa, kiến tập, thực tập của chương trỉnh đào tạo giúp người học xây dựng các kỹ năng cần thiết để làm việc, thích ứng với sự thay đổi và học tập liên tục để phát triển bản thân.

KIẾN THỨC

ELO1: Phân tích, đánh giá và tác động tích cực đến các vấn đề kinh tế xã hội thông qua việc hiểu biết về các vấn đề đương đại từ khối kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, luật pháp;
     ELO1.1 Phân tích và đánh giá được tác động của các vấn đề về chính trị, văn hóa-xã hội đến hoạt động kinh doanh và xu hướng xã hội
     ELO1.2 Tác động tích cực đến môi trường, xã hội và cộng đồng

ELO2: Nhận diện, giải thích và đánh giá các vấn đề của nền kinh tế và doanh nghiệp thông qua việc vận dụng kiến thức cơ sở ngành về kinh tế, kế toán, quản trị và toán, thống kê;
     ELO2.1 Nhận diện được các vấn đề của nền kinh tế quốc gia và toàn cầu
     ELO2.2 Giải thích và đánh giá được tác động của các thay đổi trong nền kinh tế đến hoạt động của doanh nghiệp

ELO3: Phân tích và Đánh giá các qui trình vận hành của một tổ chức, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin, và các hoạt động chức năng liên quan để đưa ra các phương thức phù hợp thực hiện công việc, thông qua vận dụng kiến thức ngành Hệ thống thông tin Quản lý;
     ELO3.1 Mô tả được các qui trình và phương thức vận hành các hoạt động của một tổ chức
     ELO3.2 Phân tích được sự nối kết giữa các qui trình hoạt động của một tổ chức
     ELO3.3 Đo lường, đánh giá các các hoạt động của một tổ chức thông qua các công cụ định tính và định lượng

ELO4: Vận dụng kiến thức chuyên ngành của Hệ thống thông tin quản lý để ứng dụng vào thực hiện các công việc chuyên môn về Phân tích cơ sở dữ liệu, quản lý hệ thống thông tin; Thiết kế, quản lý và đưa ra các giải pháp về hệ thống thông tin giúp giải quyết các vấn đề và năng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

KỸ NĂNG

ELO5: Thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin, và khả năng ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc;
     ELO5.1: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đến mô-đun 06 theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
     ELO5.2: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng tiếng Anh bậc 4/6, theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, bạn hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.
ELO6: Có khả năng giao tiếp (thuyết trình và soạn thảo văn bản) tốt, hợp tác làm việc nhóm hiệu quả và có khả năng lãnh đạo trong môi trường quốc tế;
     ELO6.1: Có khả năng giao tiếp tốt trong môi trường công việc, bao gồm khả năng soạn thảo văn bản và thuyết trình chuyên nghiệp
     ELO6.2: Có khả năng hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường toàn cầu
     ELO6.3: Có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt nhóm
ELO7: Có khả năng quản lý kế hoạch cá nhân và kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp;
     ELO7.1: Có khả năng xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân
     ELO7.2: Có khả năng định hướng và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp
ELO8: Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện (critical thinking) và tư duy dịch vụ (service minded) để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả và tích cực;
     ELO8.1: Có tư duy phản biện để nhận diện, đánh giá vấn đề
     ELO8.2: Có kỹ năng tổng hợp và phân tích để giải quyết vấn đề
     ELO8.3: Có tư duy dịch vụ để làm việc với tinh thần phục vụ khách hàng trong và ngoài tổ chức
ELO9: Có khả năng tra cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin bằng các phương pháp định tính và định lượng nhằm đưa ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh;
     ELO9.1: Có khả năng tra cứu và thu thập thông tin định tính và định lượng cần thiết cho các quyết định kinh doanh
     ELO9.2: Có kỹ năng xử lý, phân tích dữ liệu định tính và định lượng và trình bày báo cáo cho các mục đích quản lý, kinh doanh

NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

ELO10: Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức, chịu trách nhiệm cá nhân và ý thức trách nhiệm với cộng đồng;
     ELO10.1: Hiểu các vấn đề pháp lý và có ý thức tuân thủ pháp luật trong các vấn đề kinh doanh
     ELO10.2: Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
     ELO10.3: Thể hiện ý thức trách nhiệm trong công việc và trách nhiệm với cộng đồng
ELO11: Thể hiện tác phong công nghiệp, nghiêm túc, có ý thức kỷ luật cao;
ELO12: Thể hiện thái độ luôn cầu tiến, kiên trì và tinh thần học tập suốt đời nhằm thích ứng tốt với môi trường và linh động với hoàn cảnh.

Back to top button