Giảng viên cơ hữu

GV. PHAN DUY HIỆP

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Phan Duy Hiệp
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: hiep.phan@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị tài chính, Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị Marketing 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị tài chính, Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị Marketing 

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Tài chính                       
Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Viện đào tạo quốc tế ISB (Trường Đại học Kinh tế TP. HCM), Việt Nam

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Kế hoạch đầu tư
Năm tốt nghiệp: 2007
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Việt Nam                                

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Hiep, Phan.D, “Xung đột lợi ích cổ đông và bảo vệ lợi ích cổ đông theo pháp luật Việt Nam thực trạng và kiến nghị”, Tạp chí Công Thương, số 05 (2021), 70-75

Anh, Dang.T.N, Tham, Nguyen.T.T và Hiep, Phan.D, “Nghiên cứu phát triển chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0”, Tạp chí Công thương, số 29+30 (2020), 207-212

Back to top button
preloader image