Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Xuyên
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh              
Năm tốt nghiệp: 2018
Nơi đào tạo: Đại học BPP, Anh.

Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 
Ngành/ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2014
Nơi đào tạo: 
Đại học Mở TP.HCM, Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Omofowa, M. S., Omofowa, S., Nwachukwu, C., & Nguyen, X. T. M. (2021, June 7-8). Relationship Between Business Ethics and Corporate Social Responsibility of Listed Manufacturing Companies in Nigeria. Proceedings of the First International Conference on Computing, Communication and Control System, I3CAC 2021, Bharath University, India.
https://eudl.eu/proceedings/I3CAC/2021

Anh, N. H. V., & Xuyên, N. T. M. (2020). Xem xét tác động của điều kiện Biến đổi khí hậu đối với Tài nguyên khoáng sản ổ TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 18 + 19 (344 + 345), 104 – 105.

 

Anh, N. H. V., & Xuyên, N. T. M. (2020). Đánh giá, phân tích vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế xã hội. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 17 (343), 29 – 31.

Anh, N. H. V., & Xuyên, N. T. M. (2020). Phân tích và khuyến nghị ngành Du lịch trong tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 15 (341), 32 – 34.

Anh, N. H. V., & Xuyên, N. T. M. (2020). Góc nhìn giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu – sự cần thiết và phát triển. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 15 (341), 29 – 31.

Hieu, V. M., Xuyen, N. T. M., & Hung, D. D. P. (2020). Factors influencing to the university choice of high schools pupils – An empirical study of Lam Dong province. Journal of Critical Reviews, 7(2), 1656-1665.

Xuyen, N. T. M., Hieu, V. M., & Tai, T. D. (2020). Effect on an Organization’s Employee Dispute Resolution Achievement. Journal of International Business and Management Studies, 4(2), BM13 – BM19. 

Xuyen, N. T. M., & Vu, N. M. (2020). Global Social Networking Text Mining Method to the Exploration of Tourism. Journal of International Business and Management Studies, 4(2), BM26 – BM32.

Anh, N. H. V., & Xuyên, N. T. M. (2020). Thực trạng, xem xét, đánh giá công trình thoát nước, chống ngập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và đề xuất các khuyến nghị. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, 9 (335), 33 – 35.

Back to top button
preloader image