Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

NNL- Nguyễn Thị Hồng Hạnh

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: hanh.nth@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Ngành/ Chuyên ngành: 
Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2009
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Tp. HCM, Việt Nam.

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Ngành/ Chuyên ngành: 
Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2002
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

The effect of CSR to finance performance at SME in Vietnam context  (2020). KLibel online conference 2020.

Back to top button
preloader image