Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN NHƯ NGỌC

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Như Ngọc
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: ngoc.nn@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chiến lược, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Trí tuệ cảm xúc, quản lý sự đa dạng, đổi mới sáng tạo, quản lý giáo dục

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Hành vi tổ chức
Năm tốt nghiệp: 2019
Nơi đào tạo: Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Phát triển chính sách         
Năm tốt nghiệp: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2013

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam    

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

 

  • Luận văn thạc sĩ xuất sắc trường ĐH Hiroshima, Nhật Bản (2016)
  • Bài báo xuất sắc tại hội nghị quản lý thường niên Mỹ lần thứ 68 (Chicago, 2018)

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Nhâm Phong Tuân & Nguyễn Như Ngọc (2021). Tác động điều chỉnh của trí tuệ cảm xúc lên mối quan hệ giữa áp lực và sự sáng tạo cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. Tạp chí nghiên cứu kinh tế, 6(517), 11-23

Ngoc, N. N., Tuan, N. P., & Takahashi, Y. (2020). A Meta-Analytic Investigation of the Relationship between Emotional Intelligence and Emotional Manipulation. SAGE Open, 10(4), 2158244020971615

Nham P.T, Nguyen N.N, Nguyen T.T.H, Tran N.P., & Hong T.M. (2020). Knowledge Sharing Behavior among University Students: An Empirical Study from Vietnam. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13 (7), 730-742. I

Nguyen, N.N., Nham, T.P., & Takahashi, Y. (2019). Internal corporate social responsibility and organizational creativity: An empirical study of Vietnamese small and medium-sized enterprises. Intangible Capital, 15(3), 208-223. 

Nguyen, N. N., Nham, P. T., & Takahashi, Y. (2019). Relationship between Ability-Based Emotional Intelligence, Cognitive Intelligence, and Job Performance. Sustainability, 11(8), 2299. 

Tuan, N., Nhan, N., Giang, P., & Ngoc, N. (2016). The effects of innovation on firm performance of supporting industries in Hanoi, Vietnam. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(2), 413-431. 

Back to top button
preloader image