Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN LAN HƯƠNG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

  • Họ và tên: Nguyễn Lan Hương
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: huong.nl@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị Vận hành.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh 
Năm tốt nghiệp: 2019
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam.

Thạc sĩ Chính sách công
Ngành/ Chuyên ngành: Chính sách công                 
Năm tốt nghiệp: 2008
Nơi đào tạo: Trường KDI, Hàn quốc.

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2005
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM,Việt Nam.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 1998
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam   

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Sách

Các tiền tố tác động tới lòng trung thành địa phương- nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương (2019). Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội

Tạp chí

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp (2021). Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 26/2021

Huong, N. L. Hai, M. T, Ha, NT (2021). “Relationships between CEO’s Age, Signature, and Gender with Company Performance: An Analysis of the Listed Companies in Vietnam”. Journal of Hunan University(Natural Sciences). Vol 8(7): 286-294

 

Huong, N. L., Huan, N. Q., Quan, H. M. T (2018). “The Impact of Sustainable Development and Competitiveness on Loyalty: An Empirical Examination in Vietnam. International Journal of Business & Applied Sciences, Vol 7(1): 8-20

Nguyễn Lan Hương (2016). “Tìm hiểu về lòng trung thành và các yếu tố tác động đến lòng trung thành của cư dân đối với địa phương. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 12/2016.

Nguyễn Lan Hương (2016), “Marketing địa phương và sự gắn kết marketing địa phương trong phát triển kinh tế vùng”. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 5/2016.

Lê Thanh Sang và các cộng sự (2010). “Quan hệ lao động và tranh chấp lao động”. Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM

Trương Thị Minh Sâm và các cộng sự (2004). “Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước”. Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Back to top button
preloader image