Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN HỒNG MAI

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Hồng Mai
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: mai.nh@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Anh văn chuyên ngành Quản trị.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh  
Năm tốt nghiệp: 2017
Nơi đào tạo: Viện đào tạo quốc tế (ISB) – Đai học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2011
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Việt Nam.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Mai, H. N., & Vu, M. N. (2021). Employees’ psychological capital, burnout, and quality of work-life in Vietnamese enterprises. Asian Academy of Management Journal, 26(1), 89-112. Asian Academy of Management Journal.

Vu, M. N., Hieu, M. V., & Mai, H. N. (2020). Customer relationship management strategies in small and medium enterprises: a study in tourism industry in Vietnam/Vu Minh Ngo, Hieu Minh Vu and Mai Hong Nguyen. Management & Accounting Review (MAR), 19(2), 19-36. Management & Accounting Review.

Donati, M., Wilkinson, A., Veneziani, M., Antonioli, F., Arfini, F., Bodini, A., … & Bellassen, V. (2020). Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory. Journal of Agricultural & Food IndustrialOrganization, 1(ahead-of-print). Agricultural & Food Industrial Organization.

Back to top button
preloader image