Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Hồ Việt Anh
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: anh.nhv@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị nguồn nhân lực, Tuyển dụng và bố trí nhân sự, Quản trị hành chính văn phòng, Quản lý hiệu qủa công việc và chế độ đãi ngộ.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Kế toán              
Năm tốt nghiệp: 2014
Nơi đào tạo: Học viện Công nghệ Melbourne, Úc.

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2013
Nơi đào tạo: 
Học viện Công nghệ Melbourne, Úc.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Anh, V. H. V., Nguyen, V. N. K., Hiep, N. P. N., Khanh, D. D., Duc, N. T., & Sang, P. T. (2021). Entrepreneurship Intention Of University Students In Ho Chi Minh City, Vietnam. Technium Social Sciences Journal25(1), 20–36. https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/5023

Bello, A., Omofowa, S., Nwachukwu, C., & Anh, N. H. V. (2021). Relationship Between Organizational Politics And Organizational Commitment. Webology, 18, 278 – 287. DOI14704/WEB/V18SI04/WEB18128

Anh, N. H. V., & sinh viên (2021). Kinh tế chất thải: Nguồn tài nguyên không thể lãng phí. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 3 (353), 19 – 20.

Thảo, H. T. P., & Anh, N. H. V. (2021). Định hình tổng quan phát triển kinh tế – xã hội vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện biến đội khí hậu. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 3 (353), 21 – 23.

Thảo, H. T. P., Anh, & H. V. (2021). Đánh giá ngành công nghiệp và phát triển bền vững trong môi trường khí hậu khắc nghiệt. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 3 (353), 16 – 18.

Anh, N. H. V., & Xuyên. N. T. M. (2020). Xem xét tác động của điều kiện Biến đổi khí hậu đối với Tài nguyên khoáng sản ổ TP. Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 18 + 19 (344 + 345), 104 – 105.

Anh, N. H. V., & Xuyên. N. T. M. (2020). Đánh giá, phân tích vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế xã hội. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 17 (343), 29 – 31.

Anh, N. H. V., & Xuyên. N. T. M. (2020). Phân tích và khuyến nghị ngành Du lịch trong tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 15 (341), 32 – 34.

Anh, N. H. V., & Xuyên. N. T. M. (2020). Góc nhìn giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu – sự cần thiết và phát triển. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 15 (341), 29 – 31.

Anh, N. H. V., & Xuyên. N. T. M. (2020). Thực trạng, xem xét, đánh giá công trình thoát nước, chống ngập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và đề xuất các khuyến nghị. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 9 (335), 33 – 35.

Anh, N. H. V. (2020). Phát triển kinh tế chất thải ở TP. Hồ Chí Minh góp phần giải quyết việc làm và cải thiện chất lượng môi trường. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 7 (333), 38 – 40.

Bac, T. C., Viet, P. Q., Hanh, V. T. K., Thao, H. T. P., & Anh, N. H. V. (2020). Highlights in Managing Monetary Policy of Vietnam in Post-Crisis Period. Journal of Asian Development, Macrothink, 6(1). DOI: https://doi.org/10.5296/jad.v6i1.16162

Anh, N. H. V., & Ngà, N. V. (2019). Nguồn nước và những thách thức đến an ninh nguồn nước Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 21 (323), 10 – 12.

Anh, N. H. V., & Ngà, N. V. (2019). Nước dưới đất Thành phố Hồ Chí Minh, hiện trạng khai thác sử dụng và những thách thức. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Số 18 (320), 17 – 19.

Việt, P. Q., & Anh, N. H. V. (2019). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ di động 4G của Viettel tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Công Thương, Số 15, 136 – 141.

Back to top button
preloader image